Harde fakta om mineralnæringen

DMF publiserer Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk hvert år.

DMF sammenstiller oversikten over mineralproduksjonen i Norge på bakgrunn av den årlige driftsrapporteringen. Oversikten over produsentene genereres med utgangspunkt i DMFs register over virksomheter som faller inn under mineralloven. I tillegg til driftsstatistikken inngår også enkelte analyser med bakgrunn i statistisk materiale fra andre kilder i mineralstatistikken.

Det er først og fremst produksjon, omsetning og sysselsetting det innhentes informasjon om. Driftsrapporten som er grunnlaget for informasjon om driften og det statistiske materialet, er hjemlet i mineralloven. Større uttak i forbindelse med anleggsvirksomhet som ikke omfattes av mineralloven er ikke inkludert i statistikken.

Nedenfor er alle utgivelser tilgjengelig.