Årleg rapportering - arbeidsplikt

For kvart utmål må det i løpet av ein femårsperiode utførast 1500 dagsverk.

Når arbeidsplikta trer inn, må utmålshavaren rapportere årleg til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard om kor mange dagsverk som er utførte i utmålet frå 1. oktober det eine året til 30. september det neste.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard kontrollerer og protokollfører oppfølging av arbeidsplikt i utmål.

Etter søknad frå utmålshavaren kan Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard gi innstilling til Nærings- og fiskeridepartementet i saker om dispensasjon frå arbeidsplikta.