Varsel om undersøkelsesarbeid

Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.

Det er for leting krav om at varsling skal skje senest en uke før letingen igangsettes, mens det for undersøkelse må varsles senest to måneder før undersøkelsene begynner.

Ta kontakt med oss dersom dere er usikre på om arbeidene dere ønsker å gjennomføre defineres som leting eller undersøkelse etter mineralloven. 

Vi anbefaler generelt å ta kontakt med kommune, grunneier, bruker av grunnen og andre relevante myndigheter i god tid for å avklare om det er sesongavhengige forhold å ta hensyn til ved tidsplanleggingen av både leting og undersøkelse. Dette kan for eksempel være hekking, rein i området og klimatiske forhold.

Leting etter mineralloven:

Leting er arbeid i grunnens overflate. Geofysikk som ikke innebærer sprenging vil gå inn under begrepet leting. Å plukke med seg løs stein vil også gå under dette begrepet. Steinprøver som er hugget ut med enkle håndredskaper er også leting. Jordprøver vil kunne være både leting og undersøkelse, dette vil avhenge av dybde og omfang.

Jordprøver til noen desimeter ned i bakken vil som hovedregel være leting, men omfanget (antall, dybde og prøvemengde) av prøvetakingen kan gjøre at dette defineres som undersøkelsesarbeid.  

Grunneier og bruker av grunnen må varsles senest en uke før letingen igangsettes. Ved letearbeider har man ikke varslingsplikt ovenfor Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Undersøkelse etter mineralloven:

Mer omfattende arbeid enn det som etter loven defineres som leting vil være undersøkelsesarbeid. Varsel om undersøkelsesarbeid må da sendes til DMF. Målgruppen for varslet er kommunen, fylkeskommunen og statsforvalteren. DMF videresender varslet til disse.

DMF vurderer om varselet er i samsvar med kravene i mineralloven § 18 tredje ledd. Hvis varselet ikke tilfredsstiller kravene, vil DMF etterspørre mer informasjon fra rettighetshaver.

Dersom DMF vurderer at det trengs ytterligere opplysninger for at varslet skal oppfylle kravene i loven, vil tomånedersfristen ikke begynne å løpe før varselet er fullstendig.

DMF oppfordrer derfor til å sende inn varslet i god tid. Varsler står fritt til å sende inn varslet på et mye tidligere tidspunkt enn 2 måneder før arbeidet etter planen skal igangsettes.

Spesielt om undersøkelsesarbeid i Finnmark:

En undersøkelsesrett i Finnmark gir ikke rett til å foreta undersøkelsesarbeider før DMF har gitt særskilt tillatelse til dette.

Tomånedersfristen for varsel vil ikke begynne å løpe før varslet er komplett og særskilt tillatelse foreligger.

I Finnmark skal rettighetshaver i tillegg til å varsle grunneier og bruker av grunnen også skriftlig varsle Sametinget, statsforvalteren, og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. reindriftsloven § 51, varsles muntlig.

Disse opplysningene skal med i undersøkelsesvarslet til DMF:

Informasjon om rettighetshaver

 • Navn på rettighetshaver
 • Navn og nummer på rettighetene der undersøkelsen skal skje.

Plan for arbeidene og for adkomsten til og i undersøkelsesområdet

Om undersøkelsene – generelt

 • Hvilke undersøkelser (metoder) er planlagt?
 • Hvor og når er undersøkelsene planlagt?
  • Legg ved kart (god kvalitet, høy oppløsning – som viser planlagte undersøkelsesområder/borelokaliteter og rettigheter i området)
 • Beskriv adkomst til og i undersøkelsesområdet

Om tidspunkt for undersøkelsen enda ikke er avklart, skriv omtrentlig tidspunkt.

Om de spesifikke undersøkelsene

 • Steinprøver, dersom det er undersøkelsesarbeid (rock chip sampling) (gjelder kun der man hogger ut stein)
  • Hvilke type prøver tas ut, hvordan tas prøvene og hvor mye prøvemateriale blir tatt ut?
  • Indiker på kart den planlagte ruta for prøvetaking
 • Jordprøver (soil sampling) (gjelder kun de jordprøvene som er undersøkelse)
  • Hvordan skal jordprøvetakingen utføres, hvor dype blir prøvehullene, hvordan dekkes hullene til etter prøvetaking?
  • Vis planlagt prøvetaking på kart
 • Boring
 • Andre undersøkelser
  • Beskrivelse av undersøkelsesarbeidet og indiker på kart dersom hensiktsmessig

Dersom det er usikkert hvor og hvor mange prøver som skal tas forsøk og konkretiser dette så mye som mulig. Angi grovt på kart dersom konkret plassering ikke er avklart. Merk likevel at ved mindre presise plasseringer vil varslingsmottakerne ha utfordringer med å komme med konkrete tilbakemeldinger.

Redegjørelse for mulige skader som kan oppstå og tiltak som skal settes i verk for å hindre slike skader

Beskriv mulige skader som kan oppstå

Tiltak som er iverksatt i forkant av undersøkelsesarbeidet for å minimere mulige skader når det gjelder:

 • Påvirkningen av naturen og miljøet, for eksempel:
  • ​Støv
  • Støy
  • Oljesøl
  • Søppel/avfall
  • Bruk av vann
 • Sikring av arbeidsområdet

Det anbefales å ta bilder før, under og etter undersøkelsesarbeidet.