Sikring av farlige gruveåpninger

DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler. Gjennomføring av sikringsoppgaver ved ikke hjemfalte bergverk vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Til sammen har DMF sikret hundretalls gruveområder med flere tusen gruveåpninger.

Sikring av farlige gruveåpninger til dagen

Det er mineralloven som regulerer sikringsplikten etter uttak av mineralske forekomster. Loven skiller mellom statens og grunneiers mineraler (tidligere mutbare og ikke mutbare mineraler), og omfatter alle typer faste mineralråstoffer i Fastlands-Norge.

I utgangspunktet er det den som driver utvinningsvirksomheten som har plikt til å sikre de åpningene som etableres i forbindelse med driften. Sikringsplikten gjelder både mens driften pågår, og når driften er avsluttet. Lovens krav etter avsluttet drift er at sikringen må være forsvarlig og varig.

I områder hvor utvinningsvirksomheten er avsluttet og den ansvarlige for driften ikke lenger eksisterer, gjelder følgende:

Grunneier eller rettighetshaver har ansvaret for sikring av åpninger etter drift på grunneiers mineraler.

I områder der det har vært gruvedrift på statens mineraler, skilles det mellom hjemfalte og ikke hjemfalte bergverk. For bergverk som er hjemfalt til staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), er oppgavene tilknyttet gjennomføring av sikring delegert til DMF ved fullmakt.

For ikke hjemfalte bergverk vil grunnlaget for eventuelle sikringstiltak bero på en konkret vurdering i den enkelte sak. På grunn av manglende juridisk grunnlag for plassering av ansvar er det ingen automatikk i at staten besørger sikring i disse tilfellene. Først og fremst må det vurderes om åpningen utgjør en akutt risiko for liv og helse. DMF sin virksomhet er landsdekkende, og risikovurderingen står sentralt i prioriteringen av områder for gjennomføring sikringstiltak. Videre må det tas stilling til hvem som med rimelighet kan anses å være i kretsen av mulige ansvarlige for sikring. Der det finnes aktører med tilknytning til området, må det avklares om det er naturlig at disse bidrar til gjennomføring av eventuelle sikringstiltak.

Meld fra om usikrede gruveåpninger eller defekte sikringer

Dersom du oppdager usikrede gruveåpninger eller defekte sikringer etter nedlagt drift ønsker DMF melding om dette. I områder der det fortsatt er drift, har tiltakshaver/driver ansvar for sikring. Meld fra direkte i vår kartløsning. Alternativt kan du melde fra via skjema for melding.