Arealregnskap

 

 

Om dataene 

DMF har gjennomført en utregning av areal med

  • aktive undersøkelsesretter til statens mineraler
  • utvinningsretter til statens mineraler og
  • konsesjoner i Norge,

samt hvor mye av landets totale areal dette utgjør.

At et areal er omfattet av en undersøkelses- eller utvinningsrett til statens mineraler (også omtalt som bergrettigheter) betyr ikke nødvendigvis at arealet er beslaglagt gjennom aktiviteter. Undersøkelsesrett innebærer at rettighetshaver kan foreta geologiske undersøkelser innenfor området, mens utvinningsrett er en forutsetning for å søke om driftskonsesjon. Konsesjonsarealer er aktivt båndlagt av mineralnæringen gjennom uttak av mineraler og drift.

Eventuelt areal brukt til avfallsdeponi er ikke medregnet da disse arealene reguleres av Miljødirektoratet.

Grunnen til at summeringen av areal tilegnet konsesjon og utvinningsrett tilsynelatende ikke går opp er at noen områder har overlappende arealer. Dette er kontrollert for i høyre kolonne.

Nyttige lenker

Undersøkelsesrett
Les mer om undersøkelsesrett her.

Utvinningsrett
Les mer om utvinningsrett her.

DMFs karttjeneste
Se aktive bergrettigheter i vår karttjeneste.