Bergrettigheter

Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.

Statens mineraler

Statens mineraler utgjør alle metaller med egenvekt 5 gram/cm³ eller høyere
  • herunder krom, mangan, molybden, niob, vanadium, jern, nikkel, kobber, sink, sølv, gull, kobolt, bly, platina, tinn, sink, zirkonium, wolfram, uran, kadmium og thorium og malmer av slike metaller. Med unntak av alluvialt gull.
  • metallene titan og arsen, og malmer av disse
  • magnetkis og svovelkis

Grunneiers mineraler

Alle andre mineraler som ikke eies av staten, er grunneiers mineraler. Eksempler på dette er:
  • industrimineraler
  • naturstein
  • byggeråstoffer
Grunneiers mineraler
Samlet informasjon om leting, undersøkeles- og utvinningsrett til grunneiers mineraler.
Statens mineraler - leting og undersøkelser
Samlet informasjon om leting og undersøkelsesrett etter statens mineraler.
Statens mineraler - utvinningsrett
Samlet informasjon om utvinningsrett til statens mineraler.