Overdragelse av rettigheter til statens mineraler

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35. Overdragelse av mer enn 50 % av aksjene i et selskap, som innehar rettigheter til statens mineraler, likestilles med overdragelse av rettigheten i seg selv.

Begrensningen mot å ha mer enn en rettighet til ett og samme område, gjelder tilsvarende for overdragelse av rettigheter.  Det vil si at en som allerede har en rettighet i et område, ikke kan kjøpe seg en annen rettighet i samme område.

En overdragelse av en undersøkelsesretter eller en utvinningsretter skal godkjennes av DMF. Søknad om overdragelsen skal oversendes DMF uten ugrunnet opphold, etter at avtale om overdragelse er inngått.

Rettigheter kan bare overdras til foretak som er registrert i Foretaksregisteret.