Rapportering ved undersøkelse av statens mineraler

Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene. Tilgjengeliggjøring av allerede eksisterende kunnskap bidrar til god og effektiv ressursforvaltning.

Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også levere rapport etter undersøkelser. 

Rapporteringsplikt

Etter mineralloven § 25 og forskrift til mineralloven § 1-4 plikter undersøker å utarbeide, lagre og sende inn undersøkelsesrapporter, måledata og prøvemateriale når undersøkelsene er ferdige, og senest seks måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt.

Forskrift til mineralloven § 1-4 stadfester hva rettighetshaveren er pliktig til å levere. Prøvemateriale som skal sendes inn og detaljkravet i rapporteringsmaterialet er avhengig av hvilke metoder som er brukt i undersøkelsene og kompleksiteten i dem.

Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også levere rapport etter undersøkelser.

Prøvemateriale

DMF kan bestemme at et representativt utvalg av prøvemateriale og borkjerneprøver skal leveres. Rettighetshaver bør komme med et forslag til utvalget.

Når gjøres materialet tilgjengelig for andre?

Først etter at bergrettighetene som ligger til grunn for rapporteringsplikten er opphørt, vil materialet være tilgjengelig for andre, så lenge reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven ikke er til hinder for det.

Ettersom innlevert materiale ikke kan gjøres offentlig tilgjengelig før bergrettene opphører, ønsker DMF at det innrapporteres og innleveres prøvemateriale etter hvert som det ferdigstilles og i god tid før rettighetene utløper.

Format som muliggjør gjenbruk

Opplysninger som er innsamlet om våre mineralressurser kan danne grunnlag for videre arbeid innenfor forskning, kartlegging og prospektering, og ofte kan det som er innsamlet gjenbrukes, reprosesseres og gjentolkes flere ganger.

Det er derfor viktig at rapporten tilfredsstiller kravene og at det som sendes inn inneholder alle data og nødvendig informasjon for å muliggjøre fremtidig bruk.

Sluttrapporten

Sluttrapporteringen skal leveres i digitalisert form. Rapporteringen skal være tilstrekkelig detaljert til at Direktoratet for mineralforvaltning kan foreta en selvstendig vurdering av materialet.

DMF får ofte spørsmål fra rettighetshaverne rundt dette temaet. Vi har derfor laget et forslag til hvordan en sluttrapport kan struktureres, se RELATERT INNHOLD i menyen til høyre.

§ 1-4 Rapportering ved undersøkelse av statens mineraler

Undersøker skal sende undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriale til Direktoratet for mineralforvaltning når undersøkelsene er ferdige og senest seks måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt. Dersom særlige grunner foreligger, kan Direktoratet for mineralforvaltning, etter søknad, forlenge fristen med inntil seks måneder.

Undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriale skal bestå av

  1. basismateriale, som for eksempel registreringer fra geofysiske målinger, observasjoner fra geologisk kartlegging og analyseresultater fra geokjemisk prøvetaking mv.
  2. geologiske kart
  3. geofysiske anomalikart
  4. geokjemiske anomalikart som skal inneholde opplysninger som er nødvendige for å kunne tyde dem
  5. oversiktskart over undersøkte områder som skal vise områdenes geologi, røskinger, diamantborhull, annen relevant informasjon og stikningsnett for geofysiske undersøkelser
  6. koordinatfestet borlogg med tilhørende analyser og prøvebeskrivelser, og profiler som koordinatfester borhullene. Direktoratet for mineralforvaltning kan, etter samråd med Norges geologiske undersøkelse (NGU), bestemme at et representativt utvalg av borkjerneprøver og prøvemateriale skal leveres til NGU sitt borkjernelager. Kostnadene ved avleveringen dekkes av undersøker
  7. kartverk med profiler som skal avleveres med en spesifisert tegnforklaring med fargesetting. Tegn, raster og fargesetting skal følge den norm som nyttes ved utgivelse av geologiske kart fra Norges geologiske undersøkelse, NGU skrifter 113, 1995
  8. rapport med begrunnede konklusjoner på grunnlag av undersøkelsesmaterialet, herunder resultatet av eventuelle oppredningsforsøk, prosessforsøk mv.

Alle kart skal følge UTM-systemet med kartdatum EUREF 89 (WGS 84). Direktoratet for mineralforvaltning kan kreve at undersøkelsesrapporter, kart og geofysiske målinger leveres i digitalisert form.

Rapporteringen skal være tilstrekkelig detaljert til at Direktoratet for mineralforvaltning kan foreta en selvstendig vurdering av materialet.

Rapportering av undersøkelser fra en gruve som er i drift, ut over vanlig oppfølging av malm og detaljundersøkelser som er direkte knyttet til produksjonen, skal skje på tilsvarende måte som nevnt i andre ledd.

Innlevert materiale kan ikke gjøres offentlig mens undersøker har bergrettigheter i området. Dette gjelder ikke for nye bergrettigheter i et område der rettighetshaver tidligere har innlevert rapport eller materiale for eldre bergrettigheter som senere har falt bort.