Før oppstart av uttak

For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.

Meldepliktige uttak (uttak over 500 m3)

For uttak over 500 m3 masse skal det sendes melding til DMF. Meldingen skal sendes inn til DMF minst 30 dager før oppstart av drift.

DMF kan i særlige tilfeller kreve at driver fremlegger driftsplan for totaluttak mellom 500 m3 og 10 000 m3. Dette kan være aktuelt dersom de geologiske forholdene på stedet er kompliserte, uttaket skal skje i eller ved sårbare områder, eller dersom uttak vil innebære et ekstraordinært faremoment i forhold til de nærmeste omgivelsene. DMF kan også bestemme at drift ikke kan settes i gang før driftsplanen er godkjent.

Konsesjonspliktige uttak (uttak over 10.000 m3)

For uttak på mer enn 10 000 m3 masse er det krav om driftskonsesjon fra DMF. 

Driftskonsesjon skal være gitt før driften igangsettes. 

Driftskonsesjon kan kun gis til den som har utvinningsrett (utvinner). Dette gjelder både statens og grunneiers mineraler.

DMF vil ved behandlingen av en søknad om driftskonsesjon foreta en skjønnsmessig prøving av om konsesjon skal gis eller ikke. Ved vurderingen vil DMF legge vekt på om søker er skikket til å utvinne forekomsten. I dette ligger at DMF vil legge vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til en bergmessig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for drift av forekomsten.

DMF kan sette vilkår i forbindelse med konsesjonen. Vilkår for driftskonsesjonen rettes mot innehaver av driftskonsesjon enten dette er en person eller et selskap. Eventuelle vilkår kan også berøre forholdet mellom et selskap som søker konsesjon og andre selskaper i samme konsern. Vilkår kan tenkes å få virkning utenfor det området der mineraluttaket finner sted, for eksempel ved at deponering av skrotstein foregår utenfor konsesjonsområdet.

Ved tildeling av konsesjon skal det alltid fastsettes et område der konsesjonen gjelder. Konsesjonsområdet skal som hovedregel ikke være større enn området hvor tiltakshaveren har utvinningsrett, men kan være mindre enn utvinningsområdet. Konsesjonæren må uansett forholde seg til gjeldende uttaksgrenser i reguleringsvedtaket for området.

Søker skal sende inn en driftsplan sammen med søknaden om driftskonsesjon.

Konsesjonen gis i utgangspunktet uten tidsbegrensning, men kan også tidsbegrenses.

Oppstart av drift kan være avhengig av tillatelse fra andre offentlige myndigheter, f. eks. tillatelse etter forurensningsloven eller plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet en egen temaveileder for mineralske forekomster og planlegging etter plan- og bygningsloven. Driftskonsesjon etter mineralloven erstatter ikke nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Det er opp til tiltakshaver å sørge for at alle nødvendige tillatelser er på plass.

DMF skal ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Slik melding skal gis senest én uke før oppstart.

En driftskonsesjon bortfaller hvis ikke driften er satt i gang senest fem år etter at den ble gitt.

Unntak
For prøveuttak av grunneiers og statens mineraler gjelder egne krav om tillatelse, se mineralloven §§ 12 og 20. Slike prøveuttak krever ikke driftskonsesjon.