Bergteknisk ansvarlig

Alle uttak skal ha en bergteknisk ansvarlig, jf. forskrift til mineralloven § 3-1.

Bergteknisk ansvarlig skal sørge for at:

  • uttaket av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
  • driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
  • driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas

Funksjonen som bergteknisk ansvarlig ses i sammenheng med det enkelte uttak, og hvilke krav som stilles til den bergtekniske ansvarliges kvalifikasjoner avhenger av uttakets størrelse og kompleksitet. DMF behandler saker om bergteknisk ansvarlig.

Melding til DMF

Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF. Det skal likevel sendes inn melding og dokumentasjon til DMF.

Søknad til DMF

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF.

En godkjenning kan kun gis for bestemte uttak, og ikke som en generell autorisasjon.

Hovedregel - kvalifikasjonskrav

                 

Type uttak

Årlig uttaksvolum

Kvalifikasjonskrav for personer
med kvalifiksjoner fra Norge

 
Melding
til DMF

Underjordsanlegg
og større dagbrudd

>500 000 m³ Eksamen på nivå med master of technology og med spesialisering innenfor drift på mineralske ressurser.
Dagbrudd Mellom 15 000 m³ og 500 000 m³/år Minst to-årig fagskoleutdanning med fordypning i bergteknikk eller stigereksamen fra Statens bergskole (nå nedlagt)
Dagbrudd - Mindre uttak og løsmassetak <15 000 m³ for fast fjell. Løsmasser har ingen volumbegrensning

I utgangspunktet ingen kvalifikasjonskrav eller dokumentasjonskrav

Søknad
til DMF

Underjordsanlegg og
større dagbrudd

>500 000 m³ Minimumskrav: Annen teknisk utdanning på universitets- eller høgskolenivå av minst tre års varighet (eksempelvis bachelor).
Dagbrudd

Mellom 15 000 m³ og
500 000 m³/år

Annen teknisk utdanning, dersom det godtgjøres at innholdet i utdanningen gir nødvendige kvalifikasjoner.
Dagbrudd - Mindre uttak fast fjell <15 000 m3/år Dersom DMF har fattet vedtak om at bergteknisk ansvarlig skal ha kvalifikasjoner etter forskrift til mineralloven § 3-3 første eller andre ledd.

For godkjenning av bergteknisk ansvarlig med kvalifikasjoner fra annen EØS-stat gjelder spesielle retningslinjer, se forskrift til mineralloven kapittel 4.

Dokumentasjonskrav

Ved melding eller søknad om bergteknisk ansvarlig til DMF skal følgende dokumenteres:

  • Opplysninger om og dokumentasjon av utdanning og etterutdanning til den som er tiltenkt rollen som bergteknisk ansvarlig (bekreftet kopi av eksamensbevis, vitnemål o.l.)
  • For søknader må opplysninger om og dokumentasjon av praktisk erfaring i bergverksvirksomhet til den som er tiltenkt rollen som bergteknisk ansvarlig (kopi av attester o.l.)
  • Kopi av avtale mellom bergteknisk ansvarlig og virksomheten (tiltakshaver) dersom bergteknisk ansvarlig er innleid
  • Evt. dokumentasjon på at virksomheten har tilgang til ekstern kompetanse på bestemte områder (f.eks. kopi av avtaler)