Forlengelse - undersøkelsesrett

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget. Dersom flere har undersøkelsesrett i samme område, løper fristen på syv år først fra den dagen undersøkeren fikk best prioritet i undersøkelsesområdet.

Undersøkelsesretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 23.

Søknaden skal inneholde

  • Informasjon om søker og rettighetsområdet

  • Informasjon om ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å forlenge undersøkelsesretten