Avslutning og opprydding

Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.

Sikringsplikt

Undersøker, utvinner og driver av mineralske forekomster plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak, jf. mineralloven § 49. Sikringen skal sikre at virksomheten ikke er til fare for mennesker, husdyr eller tamrein.

Utvinner og driver har tilsvarende sikringsplikt for gruveåpninger, tipper og utlagte masser utenfor rettighetsområdet. Det inkluderer også for eksempel adkomst til forekomsten. Utvinner og driver skal også sørge for sikringstiltak for tidligere arbeider som er foretatt av andre.

Sikringsplikten gjelder mens virksomheten pågår, ved midlertidig driftsopphold og etter at driften avsluttes. Sikringsansvaret gjelder også etter at tillatelsen etter mineralloven har bortfalt, noe som ofte medfører at rettighetshaver har aktivitetsplikt i lang tid etter at arbeidene er avsluttet og rettigheten er bortfalt.

Når driften avsluttes, skal driftsområdet være varig sikret. Sikringstiltakene er ofte gjenstøping av hull og åpninger, eller inngjerding.

DMF fører tilsyn med sikringstiltakene.

Oppryddingsplikt

Undersøker, utvinner og driver skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at virksomheten er avsluttet, jf. mineralloven § 50.

Ved opprydding etter avsluttet virksomhet vil det også være kommunale føringer for etterbruk av området.

Dekning av kostnader ved sikring og opprydding

DMF kan pålegge den som vil foreta eller har satt i gang undersøkelser eller drift på mineralforekomster å stille økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikringstiltak og oppryddingstiltak.

Den som søker driftskonsesjon skal i søknaden alltid gi en vurdering av

  • behovet for økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføringen av sikrings- og oppryddingstiltak
  • form for og størrelse på sikkerheten

Sikkerheten skal være i en form som sikrer at den ved eventuell konkurs ikke inngår i konkursboet.

Krav til økonomisk sikkerhetsstillelse er nærmere beskrevet i forskrift til mineralloven kapittel 2.

Rapportering ved nedleggelse av drift på mineralske ressurser

Ved nedleggelse av uttak av statens mineraler skal tiltakshaver sende sluttrapport fra driften, måledata og prøvemateriale til DMF, jf. forskrift til mineralloven §1-10. Ved enkeltvedtak kan DMF også pålegge tiltakshaver sluttrapportering ved nedleggelse av uttak av grunneiers mineraler.