Overdragelse - bergrettigheter

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

Søknad om godkjenning av overdragelse sendes DMF, uten ugrunnet opphold etter at avtale om overdragelse er inngått.

Søknaden skal inneholde

  • Informasjon om rettighetshaver

  • Henvisning til rettigheter som søkes overdratt

  • Informasjon om den som overtar rettigheten (firmaattest e.l.)

  • Avtale om overdragelse vedlegges søknad