Mineralressurser

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

Metallisk malm omfatter mineraler som inneholder metaller i så store mengder at de kan utvinnes økonomisk. Statens mineraler er metaller med egenvekt på 5 g/cm3 eller høyere og malmer av slike metaller.

Industrimineraler

(bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts, granitt og dolomitt)

Industrimineraler er mineraler og bergarter av økonomisk verdi som produseres på grunn av sine fysiske, kjemiske, ikke-metalliske egenskaper, med unntak av fossile brennstoffer, vann og edelstener. Industrimineraler utnyttes i mange ulike produkter, blant annet som fyllstoff i maling, papir og plast, og som hovedbestanddeler i keramikk, glass og sement.

Naturstein

(bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein)

Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater eller emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter. Vi skiller mellom skifer og blokkstein.

Skifer

Skifer er bergarter som spaltes langs naturlige, plane sjikt. Vanlige skifertyper er leirskifer, fyllittskifer, glimmerskifer og kvartsittskifer.

Blokkstein

Blokkstein brytes som store blokker, som deretter sages eller hugges til plater og emner. Vanlige typer er larvikitt, anortositt, marmor, granitt, kalkstein og sandstein.

Murestein

Murestein produseres av skifer, gneiser og granitter som kan deles opp etter spaltbarhet.

Byggeråstoffer

(sand, grus, pukk og leire)

Disse benevnelsene brukes om hverandre som felles betegnelse på løsmasser til bygge- og anleggsformål. I geologisk terminologi defineres sand og grus innenfor bestemte kornfraksjoner:

Sand: 0,06-2 mm
Grus: 2-64 mm
Stein: 64-256 mm.

Pukk er knust fjell. De mest vanlige bergartene som brukes til pukk er gneis, granitt, kvartsitt, gabbro og syenitt.

Leire er kornstørrelse i leirfraksjonen mindre enn 0,002 mm.

Energimineraler

(steinkull og torv)

Energimineraler er betegnelsen på mineraler som kan avgi energi ved forbrenning. Bergarten steinkull som finnes på Svalbard og torv fra hele Norge hører med. Steinkull benyttes også i metallurgisk industri og i sement. Torv benyttes også til hagejord og jordbruk.