Drift

Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.

Tiltakshaver/driver av alle typer uttak skal sørge for at driften skjer i tråd med alle gjeldende lover og regler, og sørge for å ha nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter.

Melding før oppstart

Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF. For meldepliktige uttak skal melding sendes senest 30 dager før oppstart.

For konsesjonspliktige uttak skal DMF ha melding om oppstart av drift i henhold til konsesjonen. Meldingen skal gis senest én uke før oppstart. DMF skal også ha melding før drift stanses midlertidig eller legges ned.

Driftsplan

Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. I særlige tilfeller kan DMF også kreve driftsplan for meldepliktige uttak.

Driftsplanen skal være drivers redskap for planlegging og gjennomføring av driften. I driftsplanen skal det være beskrevet hvordan uttaket skal foregå, hvordan uttaksområdet skal avsluttes og istandsettes og hvilke sikringstiltak som skal gjennomføres i driftsperioden og etter avsluttet drift. Driftsplanen vil også danne grunnlag for DMF sitt tilsyn med driften.

Grensene for masseuttaket er definert i en eventuell reguleringsplan og driftsplanen.

Dersom driften avviker fra beskrivelsene i driftsplanen, skal oppdatert driftsplan sendes DMF for godkjenning.

Sikringsplikt

Undersøker, utvinner og driver av mineralforekomster skal sørge for at hele driftsområdet er tilfredsstillende sikret under driften. Sikringen skal utføres på en slik måte at virksomheten ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. Sikringsplikten gjelder både mens driften pågår, herunder ved midlertidige driftsopphold, og etter at driften er avsluttet. Ved vurderingen av om noe medfører fare skal det tas utgangspunkt i om tiltaket utgjør et ekstraordinært faremoment sett i forhold til de øvrige forholdene på stedet. Driftsplanen skal inneholde en beskrivelse av hvordan sikringen skal gjennomføres under og etter driften av uttaket.

Sikringsplikten for utvinner og driver omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser utenfor rettighetsområdet med tilknytning til området, for eksempel som atkomst til malmen.

Utvinner og driver er også ansvarlig for å iverksette sikringstiltak for tidligere arbeider som er foretatt av andre.

Sikringsansvaret gjelder selv om driften har opphørt. Dette betyr at også etter at driften er opphørt må driftsområdet være sikret slik at det ikke utsetter mennesker, husdyr eller tamrein for fare.  Dette innebærer at undersøker, utvinner og driver må følge pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning om fremtidig vedlikehold av utførte sikringstiltak, noe som i så fall vil medføre at rettighetshaver kan få en aktivitetsplikt i lang tid etter at arbeidene er avsluttet og rettigheten bortfalt.

DMF kan gi konkrete pålegg for å sikre at sikringsplikten oppfylles på en forsvarlig måte.

Støv og støy

Støv og støy fra virksomheter som produserer pukk, grus, sand og singel reguleres i forskrift til forurensingsloven kapittel 30. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet og skal ha melding før oppstart av denne typen virksomhet. I særlige tilfeller kan Fylkesmannen kreve spesiell tillatelse fra forurensningsmyndigheten, jf. forurensningsloven § 11.

Driftsrapport

Driver har plikt til å sende inn årlig driftsrapport til Direktoratet for mineralforvaltning. Dette gjelder både uttak av statens og grunneiers mineraler, uansett størrelse på uttaket. Driftsrapportering skjer via Min side.

Driftsrapporteringen danner grunnlaget for den årlige mineralstatistikken.