Rapportering ved nedleggelse av drift på mineralske ressurser

Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF. Ved enkeltvedtak kan DMF også kreve sluttrapport ved nedleggelse av drift på grunneiers mineraler, dersom uttaket har mineralisering av vesentlig geologisk interesse.

Jf. forskrift til mineralloven § 1-10 skal sluttrapport, måledata og prøvemateriale (hvis slike undersøkelser er foretatt) inkludere:

 • Basismateriale
  Eksempelvis registreringer fra geofysiske målinger, observasjoner fra geologisk kartlegging og analyseresultater fra geokjemisk prøvetaking
 • Geologiske kart
 • Geofysiske anomalikart
  Kartene skal inneholde opplysninger som er nødvendig for å kunne tyde dem
 • Oversiktskart over undersøkte områder
  Kartene skal vise områdenes geologi, røskinger, diamantborhull, annen relevant informasjon og stikningsnett for geofysiske undersøkelser
 • Koordinatfestet borlogg med tilhørende analyser, prøvebeskrivelser og profiler som koordinatfester borhullene
  DMF kan, i samråd med NGU, bestemme at et representativt utvalg av borkjerneprøver og prøvemateriale skal leveres til NGUs borkjernelager.

Alle kart skal følge UTM-systemet med kartdatum EUREF 89 (WGS 84).

Kostnadene for avlevering av sluttrapport, måledata og prøvemateriale skal dekkes av tiltakshaver. Det gjelder også kostnader knyttet til avlevering av kjerneprøver og prøvemateriale til NGUs borkjernelager.

Reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven gjelder for innlevert materiale.  Innlevert materiale fra drift på statens mineraler, blir offentlig når tiltakshavers bergrettigheter i området bortfaller.