Grunneiers mineraler - undersøkelses- og utvinningsrett

For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.

Ulike aktører fra grunneiere og bergindustri har utformet en standardavtale for leie av undersøkelses- og utvinningsrett, som kan tilpasses. Avtalen er tilgjengelig på Norsk Bergindustris hjemmeside.

Prøveuttak

Med prøveuttak menes uttak for å undersøke om forekomsten er drivverdig, og er begrenset til 2 000 m3 uttak, unntatt i særlige tilfeller. For å få tillatelse til å gjøre prøveuttak kreves tillatelse fra DMF, jf. mineralloven § 12. Grunneier, bruker av grunnen, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen gis anledning til å uttale seg før tillatelse innvilges.

Undersøker skal varsle DMF skriftlig minst 3 uker før arbeidene igangsettes. DMF skal varsle fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen.

For prøveuttak i Finnmark gjelder spesielle regler, jf. mineralloven § 17, 2.-6. ledd.

Ekspropriasjon

Dersom det ikke kommer til enighet om undersøkelser og drift på eiendom, kan man i følge mineralloven § 37 søke om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter.