Om DMF

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. DMF forvalter mineralloven og Bergverksordningen for Svalbard. Vi holder til i Trondheim, og er statens sentrale fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge. Vi har blant annet også ansvar for sikring og reduksjon av miljøkonsekvenser fra gamle gruver som er hjemfalt til staten, der Nærings- og fiskeridepartementet har et eier- eller forvalteransvar.

Mineralforvaltning – til beste for samfunnet

DMF skal innenfor tildelt bevilgning og tilgjengelige ressurser arbeide for at Norges mineralressurser forvaltes og utnyttes til beste for samfunnet. Dette innebærer at DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler i Norge. Vi skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet.

Vi har kontorer på Lade i Trondheim. Vi har også kontor i Longyearbyen på Svalbard.

Oppgaver knyttet til mineralloven

 • Tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler
 • Behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler
 • Behandle søknader om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke forekomster av grunneiers og statens mineraler
 • Behandle søknader om driftskonsesjon og godkjenne driftsplaner
 • Føre tilsyn med at undersøkelser og uttak av mineralske ressurser gjennomføres forsvarlig og i tråd med godkjente planer, samt påse at sikrings- og oppryddingsplikten blir oppfylt.

Oppgaver knyttet til Bergverksordningen for Svalbard

 • Tildeling av søkeseddel
 • Registrering av anmeldelse av funnpunkt
 • Tildeling av utmål og kontroll med disse
 • Tilsyn med og kontroll av drift og gruveåpninger

Oppgaver etter plan- og bygningsloven

Som fagmyndighet i mineralsaker, skal DMF også bidra til at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og utbyggingssammenheng. En viktig oppgave er å hindre nedbygging eller annen båndlegging av viktige mineralressurser. Det gjør vi ved å gi innspill til:

 • Reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering)
 • Strategiplaner (kommuner)
 • Arealplaner (kommuner og fylke)
 • Meldinger for utbygging av veier og jernbane
 • Meldinger og konsesjonssøknader for utbygging av vann- og vindkraftanlegg
 • Verneplaner