Leterett - statens mineraler

Fri leterett - statens mineraler

Enhver har rett til å lete etter forekomster av statens mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning.

Det er begrensninger på hvor man fritt kan lete etter forekomster av statens mineraler jf mineralloven § 47. For nærmere informasjon om leterettens omfang, se varsel om undersøkelsesarbeid.

Hvis man finner en forekomst av statens mineraler som er verdifull, har man som leter ingen garanti for at det er en selv som får retten til forekomsten.

Varslingsplikt
Leteren skal varsle grunneieren og brukeren av grunnen senest en uke før letingen igangsettes. Varsling kan skje muntlig eller skriftlig. Dersom det er forbundet med urimelig ulempe å varsle muntlig eller skriftlig, kan varsling skje ved kunngjøring i en avis som er alminnelig lest på stedet.

Ved leting i Finnmark skal leter i tillegg skriftlig varsle Sametinget, Finnmarkseiendommen som grunneier, fylkesmannen og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 51, varsles muntlig. Varsling skal skje så tidlig som mulig og senest to uker før leting startes.