Hvilke uttak omfattes av mineralloven?

Mineralloven stiller ulike krav til mineraluttak, hvor formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Om mineralloven

Loven stiller en rekke ulike krav til gjennomføring av uttak, og gir DMF myndighet til å føre tilsyn med og sanksjonere ulovlig drift. Mineralloven sitt virkeområde følger av § 3. Utgangspunktet er at ethvert uttak av mineralske forekomster omfattes av loven. Dette gjelder uavhengig av størrelsen på uttaket. For samlet uttak på mer enn 10 000 m3 kreves driftskonsesjon fra DMF før uttaket kan starte opp. For mindre uttak gjelder meldeplikt.

Uttak som ikke omfattes av mineralloven 

Mineralloven gjelder ikke for uttak som er nødvendig for å tilrettelegge for annen bruk av den grunnen der uttaket må gjøres. Dette følger av unntaksbestemmelsen i § 3 annet ledd, som lyder: «Loven gjelder likevel ikke uttak som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen.»

Typiske eksempler på dette er:

 • uttak av tunnelmasser
 • masser som må fjernes for å gjøre plass til og tilrettelegge for en veitrasé eller annen infrastruktur
 • uttak som er nødvendig for å tilrettelegge for andre «tiltak», som oppføring av ulike bygg og etablering av næringsanlegg

I slike tilfeller er uttaket en nødvendighet for å realisere et annet formål, og mineralloven kommer ikke til anvendelse. Uttaket reguleres da av annet regelverk, typisk av plan- og bygningsloven. Dette gjelder uavhengig av størrelsen på uttaket og hva massene skal anvendes til.

Tvilstilfeller

For enkelte typer uttak kan det oppstå tvil om mineralloven kommer til anvendelse eller ikke. Dette kan oppstå der hvor formålet med uttaket både er for å tilrettelegge for annet tiltak, men hvor det i en periode skal foregå kommersielt uttak som helt eller delvis styres av markedet for massene. Hva er da det hovedsakelige formålet med uttaket? 

Det er her viktig å være klar over at det er den som er ansvarlig for uttaket, som også er ansvarlig for å avklare forholdet til mineralloven.

Dersom det er tvil om et planlagt masseuttak omfattes av mineralloven, kan DMF foreta en vurdering av dette, og eventuelt fatte enkeltvedtak, jf. mineralloven § 3 tredje ledd. I slike tilfeller gjøres en skjønnsmessig helhetsvurdering av uttaket, med utgangspunkt i opplysninger som sendes inn til DMF og offentlig tilgjengelig informasjon. Reguleringsformålet vil være et utgangspunkt for vurderingen, men ikke avgjørende. Momenter ved vurderingen vil blant annet være uttakets karakter, herunder varighet, og størrelse, og hvor langt frem i tid det regulerte tiltaket skal gjennomføres.

Vurdering av om uttaket omfattes av mineralloven

For at DMF skal kunne vurdere om det aktuelle uttaket omfattes av mineralloven ber vi om følgende opplysninger/dokumentasjon:

 • ​Kommunal arealplan: Opplysninger/dokumentasjon på hva området er avsatt til i kommuneplanens arealdel.
 • Reguleringsplan: Dersom uttaksområdet er regulert, ber vi om reguleringsbestemmelser, reguleringskart og planbeskrivelse.
 • Kart som tydelig viser hvor planlagte tiltak skal være og hvor det skal tas ut masser.
 • Eventuell annen arealavklaring (for eksempel dispensasjon etter plan- og bygningsloven).
 • Fremdriftsplan for uttak av masser.
 • Fremdriftsplan for gjennomføring av det planlagte tiltaket.
 • Hvor mange m3 masser som skal tas ut totalt.
 • Størrelse på området det skal tas ut masser fra.
 • Hvor mange m3 er som er nødvendig for tilrettelegging av planlagt formål (dersom dette avviker fra totalt planlagt uttak).
 • Plan for massehåndtering, herunder hvordan eventuelle overskuddsmasser skal håndteres.

Form på innsending av informasjon til DMF

Vi ber om at henvendelsen sendes til DMF på mail post@dirmin.no. Forespørselen må tydelig merkes «Vurdering av minerallovens anvendelse» og videre hva tiltaket gjelder, hvor uttaket er planlagt og hvilken kommune det gjelder.