Tillatelse til ekspropriasjon

Statens mineraler

Innehaver av undersøkelsesrett (undersøker) kan søke DMF om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å kunne foreta undersøkelsen. Dersom det er en undersøker med bedre prioritet i undersøkelsesområdet, skal tillatelse til ekspropriasjon bare gis hvis vedkommende samtykker, jf. mineralloven § 38.

Søknad til DMF skal inneholde:

 • Informasjon om søker

 • Henvisning til undersøkelsesrett

 • Begrunnelse for å søke tillatelse til ekspropriasjon

 • Informasjon om området/arealet

 • Informasjon om forekomsten

Innehaver av utvinningsrett kan søke Nærings- og fiskeridepartementet om tillatelse til ekspropriasjon til

 • nødvendig grunn og rettigheter for utvinning, og

 • nødvendig grunn og rettigheter til foredling av mineraler

Grunneiers mineraler

Enhver kan søke DMF om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke om det finnes forekomst av grunneiers mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid, jf mineralloven § 37.

Søknad til DMF skal inneholde:

 • Informasjon om søker

 • Begrunnelse for å søke tillatelse til ekspropriasjon

 • Informasjon om området/arealet

 • Informasjon om forekomsten

Enhver kan søke Nærings- og fiskeridepartementet om tillatelse til ekspropriasjon av forekomst av grunneiers mineraler

 • nødvendig grunn og rettigheter for utvinning, herunder atkomst til forekomsten,

 • nødvendig grunn og rettigheter til foredling av grunneiers mineraler