Gebyrer og avgifter - utvinningsrett til statens mineraler

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning. Et område kan ikke være større enn 1 km2.

Utvinningsretten opphører når:

  1. Driftskonsesjon etter § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,
  2. uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,
  3. forlenget frist etter § 34 er utløpt, eller
  4. ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt.

DMF kan forlenge fristen etter § 33 (utvinningsretten opphører) første ledd bokstav a og b med inntil 10 år av gangen.

For å beholde utvinningsrett til statens mineraler skal det for hver påbegynte 10 000 m2 betales kr 100 i årsavgift til staten. Årsavgift pr. område skal ikke være mindre enn kr 1000.

Søknad om utvinningsrett er belagt med gebyr. Det koster kr 10 000 pr. område. Dersom søknaden omfatter mer enn et område betales et tilleggsgebyr for hvert ekstra område med kr 500.

Utmål etter bergverksloven kapittel 4 gir fra lovens ikrafttreden samme rett som utvinningsrett etter mineralloven. Fristen i § 33 første ledd bokstav a løper fra utstedelsen av utmålet.

Årsavgiften til staten er kr 100 pr. påbegynt 10 000 m2

Årsavgift betales til kontonr. 7694 05 05883. Innbetalingen merkes med rettighetshaver, hva innbetalingen gjelder og uttaksnavn/navn på rettighetsområde. Ved behov, kan melding med liste over hvilke rettigheter innbetalingen gjelder i tillegg sendes til post@dirmin.no.

For lengdeutmål som er begrenset i fallretningen etter bergverksloven § 68 nr. 5 skal det betales årsavgift til staten med kr 100 for hver påbegynt 10 000 m2.

For lengdeutmål etter bergverksloven av 14.07.1842 skal det betales årsavgift til staten med kr 2000 pr. utmål.