Tilsyn

Med hjemmel i minerallovens kapittel 11 skal DMF føre tilsyn med at undersøkelser og drift foregår på bergfaglig forsvarlig måte.

Direktoratet for mineralforvaltning skal føre tilsyn med at:

  • undersøkelse, herunder prøveuttak, og drift foregår på en bergfaglig forsvarlig måte i samsvar med lovens krav.
  • vilkår, godkjent driftsplan og pålegg gitt i eller i medhold av mineralloven overholdes
  • sikrings- og oppryddingsplikten etterleves
  • arbeider ikke fører til unødvendig forurensning eller unødvendig skade på miljøet

Tilsyn blir som hovedregel varslet og avtalt med virksomheten. DMF utarbeider en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.

Undersøkelser og rett til opplysninger ved tilsyn

DMF skal ved tilsyn ha uhindret tilgang til områder og anlegg, og kunne foreta nødvendige undersøkelser av slike områder og anlegg.

Tiltakshaver plikter etter pålegg å legge frem opplysninger, dokumenter eller annet materiale av betydning for tilsynet.