Gebyrer og avgifter - undersøkelsesrett

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2. Det skal ha form av en rettvinklet firkant hvor sidene er parallelle med hovedaksesystemet UTM i kartdatum EUREF89 i målestokk 1:50000.

Den lengste siden kan ikke være lenger enn 10 km og ingen side kan være kortere enn 1 km. Dette betyr at et undersøkelsesområde ikke kan være mindre enn 1 km2.

Det er ingen begrensinger i antallet undersøkelsesområder man kan søke om.

En undersøkelsesrett opphører når 7 år er gått fra den dagen den ble utferdiget, eller når forlenget frist som kan gis etter lovens § 23, er utløpt.

Mineralloven har innført en karantenebestemmelse. Denne innebærer at man ikke kan få ny undersøkelsesrett i samme undersøkelsesområde før det er gått 1 år etter at undersøkelsesretten opphørte.

Søknad om undersøkelsesrett er belagt med gebyr. Det koster kr 1000,- pr. område. Gebyr gjelder som årsavgift for det året undersøkelsesretten tildeles.

Årsavgift

For å beholde undersøkelsesretten skal det for hver påbegynt 10 000 m2 betales årsavgift til staten. Årsavgiftene skal betales forskuddsvis til DMF innen 15. januar. Blir avgiftene ikke betalt innen fristen, skal en tilleggsavgift på 50 % betales innen 30. april samme år. Rettigheten faller bort dersom tilleggsavgiften ikke blir betalt innen fristen.

  • for det andre og tredje kalenderåret:      kr 10
  • for det fjerde og femte kalenderåret:      kr 30
  • for det sjette og sjuende kalenderåret:    kr 50

Ved forlengelse av undersøkelsesretten, jf. § 23, skal det betales kr 50 for hver påbegynt 10 000 m2.

For mutinger gitt etter bergverksloven beregnes alder for mutingen med utgangspunkt i datoen da mutingen ble utstedt. Mutingsbrev etter bergverksloven gir fra 01.01.2010 samme rett som undersøkelsesrett etter mineralloven og med samme prioritet som mutingsbrevet hadde etter bergverksloven.

For å beholde mutingsrett skal det for hver påbegynt 10 000 m2 betales årsavgift på kr 50 til staten.

Årsavgift betales til kontonr. 7694 05 05883. Innbetalingen merkes med rettighetshaver, hva innbetalingen gjelder og uttaksnavn/navn på rettighetsområde. Ved behov, kan melding med liste over hvilke rettigheter innbetalingen gjelder i tillegg sendes til post@dirmin.no.