Utvinningsrett til statens mineraler

Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.

For å kunne få utvinningsrett må søkeren kunne sannsynliggjøre å ha funnet en drivverdig forekomst av statens mineraler. Med drivverdig menes f.eks. om forekomsten er stor nok til å være interessant for en framtidig drift, om det er mulig å opprede den og om det finnes markeder for mulige produkter. Det kan gis utvinningsrett dersom søkeren sannsynliggjør at forekomsten kan bli drivverdig innen rimelig tid.

For å sannsynliggjøre drivverdighet må forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet dokumenteres. Se mer informasjon om søknad om utvinningsrett her.

Utvinningsområdet skal være en rettvinklet firkant med mindre særlige grunner tilsier en annen form. Utvinningsområdet kan ikke ha flere enn fire hjørnepunkter. Ned i grunnen er grensene for utvinningsområdet loddrette. Utvinningsområdet skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige strekning. Området skal ikke være større enn 1 km2. For inngrep i grunnen gjelder samme regler som for undersøkelser.

Utvinningsretten gir ikke i seg selv rett til å starte drift på en mineralsk forekomst. For å kunne starte regulær drift på en forekomst kreves en rekke tillatelser etter blant annet plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven, samt driftskonsesjon etter mineralloven.

Utvinningsretten skal tinglyses. Det er DMF som sørger for at utvinningsretten sendes til tinglysning.

Utvinningsrettens varighet

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,
  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,
  • forlenget frist etter § 34 er utløpt, eller
  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt

Ekspropriasjon

Dersom grunneier ikke aksepterer inngrep som kan gi skade av vesentlig betydning, kan det gis ekspropriasjonstillatelser etter mineralloven § 38. Dette gjelder både for innehaver av undersøkelsestillatelse og for innehaver av utvinningstillatelse. Det gjelder bare dersom fordelen for den som søker om ekspropriasjon og samfunnet er klart større enn den ulempen som inngrepet medfører for grunneier.

Hva er en utvinningsrett?

En utvinningsrett gir rett til utvinning av alle statens mineraler i utvinningsområdet. Grunneiers mineraler kan brytes så langt det er nødvendig for å utvinne statens mineraler. For å få utvinningsrett må det foreligge en undersøkelsesrett i samme navn og med første prioritet i samme område.

En utvinningsrett gir ikke rett til drift på forekomsten, men gir rett til å søke driftskonsesjon.