Verne- og utbyggingssaker

For tiltak som blir behandla etter ulike sektorlover, er det nødvendig å vurdere om tiltaka rører ved viktige mineralressursar, slik at ein kan unngå nedbygging eller anna bandlegging av ressursane.

Døme på denne typen tiltak er vasskraftutbyggingar, kraftlinjer og vindkraftanlegg. Når det skal opprettast verneområde, er det nødvendig å vite om vernet rører ved mineralressursar som kan vere viktige for forsyninga av mineralske råstoff. For verneområde kan det også vere behov for å sikre at det er mogleg å kartleggje berggrunnen, dersom det vil kunne gi meir kunnskap om norsk berggrunnsgeologi.