Søknad om tillatelse til prøveuttak

Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneier og statens mineraler. Den som søker om tillatelse til prøveuttak må ha undersøkelsesrett for området.

For grunneiers mineraler kreves det at avtalen om undersøkelsesrett omfatter rett til prøveuttak av mineralene.

Tillatelse til prøveuttak gis innenfor undersøkelsesområdet og for maksimalt 2000 m3 masse (totalt uttak). Dersom særlige grunner foreligger, kan DMF gi tillatelse til å ta ut mer enn 2000 m3.

Undersøker må også sørge for å ha nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og eventuelt andre lover.

Søknader om prøveuttak sendes på høring. Høringsfristen er 4-6 uker.

Søknad til DMF om tillatelse til prøveuttak skal inneholde:

 • Søkers navn (foretak eller person)
 • Søkers adresse (forretningsadresse)
 • Informasjon om undersøkelsesområde (geografisk)
 • Beskrivelse av forekomsten
 • Begrunnelse for at prøveuttak er nødvendig
 • Metode for uttaket

Når en tillatelse til prøveuttak er gitt, skal undersøker varsle DMF senest 3 uker før arbeidene starter.

Søknad om «særskilt tillatelse» til prøveuttak på statens mineraler i Finnmark (§ 20, jf. § 17)

En undersøkelsesrett etter § 13 gir ikke rett til prøveuttak. Dette krever i tillegg særskilt tillatelse fra DMF etter § 20. For prøveuttak i Finnmark gjelder spesielle regler i mineralloven § 17 andre til sjette ledd.

Følgende må fremgå av søknaden:

 • Begrunnelse for hvorfor prøveuttak er nødvendig for å vurdere drivverdigheten
 • Om uttaket skal skje over eller under jord
 • Hvordan uttaket skal gjennomføres
 • Uttakets planlagte størrelse
 • Opplysninger om mulige negative virkninger for miljøet, omgivelsene, grunneier og brukere av eiendommen
 • Opplysninger om hvordan sikringsplikten og oppryddingsplikten er tenkt ivaretatt
 • Søker skal i rimelig utstrekning fremskaffe opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som skal undersøkes/der prøveuttak skal skje
 • Varighet for prøveuttaket

Hvis Sametinget eller grunneier er imot at søknaden innvilges, oversendes søknaden med alle høringsuttalelser til Nærings- og fiskeridepartementet for avgjørelse.

Se mer informasjon om varslingsplikt ved undersøkelsesarbeider, herunder prøveuttak i Finnmark – statens mineraler (mineralloven § 17) her.