Søknad om tillatelse til prøveuttak

Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler. Den som søker om tillatelse til prøveuttak må ha undersøkelsesrett eller utvinningsrett for området.

Søknad om prøveuttak av grunneiers mineraler og statens mineraler utenfor Finnmark

For å kunne gjennomføre et prøveuttak på grunneiers mineraler må tiltakshaver ha avtale med grunneier. Det kreves i tillegg en særskilt tillatelse fra DMF, jf. mineralloven § 12. Et prøveuttak på statens mineraler krever undersøkelsesrett eller utvinningsrett etter mineralloven §§ 13 eller 29, og en særskilt tillatelse fra DMF, jf. mineralloven § 20.

Ved søknad om prøveuttak skal DMF ta stilling til om uttaket er nødvendig for å vurdere forekomstens drivverdighet. Dersom vi kommer til at uttaket er nødvendig, må vi foreta en helhetsvurdering av søknaden opp mot lovens formål og hensyn. Tillatelse til prøveuttak gis innenfor rettighetsområdet og for maksimalt 2000 m3 masse (totalt uttak). Dersom særlige grunner foreligger, kan DMF gi tillatelse til å ta ut mer enn 2000 m3.

Rettighetshaver må også sørge for å ha nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og eventuelt andre lover.

Søknader om prøveuttak sendes på høring. Høringsfristen er 4-6 uker.

Det stilles ingen formelle krav til innholdet i søknaden, men for at vi skal kunne foreta den vurderingen loven krever, må vi både for statens og grunneiers mineraler ha følgende informasjon:

 • Søkers navn og forretningsadresse 
 • Begrunnelse for hvorfor prøveuttak er nødvendig for å vurdere forekomstens drivverdighet
 • Informasjon om undersøkelsesområdet (geografisk)
 • Beskrivelse av forekomsten
 • Om uttaket skal skje over eller under jord
 • Hvordan uttaket skal gjennomføres, herunder metode for uttaket
 • Uttakets planlagte størrelse
 • Opplysninger om varigheten på prøveuttaket
 • Opplysninger om hvordan sikringsplikten og oppryddingsplikten er tenkt ivaretatt
 • En vurdering av økonomisk sikkerhetsstillelse, herunder om form for og størrelse på sikkerheten
 • Opplysninger om mulige negative virkninger for miljøet, omgivelsene, grunneier og brukere av eiendommen

I tillegg må søknaden inneholde følgende kart:

 • Et oversiktskart i målestokk 1:50 000 som viser lokaliseringen av prøveuttaksområdet
 • Horisontalkart i målestokk 1:2000 eller bedre, med tilhørende snitt som viser hvordan området ser ut før prøveuttaket starter opp og hvordan området vil se ut ved avslutning. Kartene skal være basert på digitalt kartgrunnlag. Snittene må være i samme målestokk som horisontalkartene. Uttaksgrenser og sikringstiltak påføres både kart og snitt

Det er et generelt kompetansekrav for rettighetshaveren og andre som deltar i mineralvirksomhet, jf. § 6 a). Dette innebærer blant annet at prøveuttaket skal gjennomføres på en forsvarlig måte av kompetent personell. Når en tillatelse til prøveuttak er gitt, skal rettighetshaver varsle DMF senest 3 uker før arbeidene starter.

Søknad om prøveuttak av grunneiers mineraler og statens mineraler i Finnmark

For prøveuttak i Finnmark gjelder i tillegg spesielle regler i mineralloven § 17 andre til sjette ledd. Ved vurderingen av om tillatelse til prøveuttak skal gis, skal det legges vesentlig vekt på hensynet til samisk kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv. Søknad om prøveuttak kan avslås dersom hensynet til samiske interesser taler imot, og det kan også settes vilkår til innvilgelse som er egnet til å ivareta samiske interesser.

For at vi skal kunne foreta den vurderingen loven krever, må vi både for statens og grunneiers mineraler ha følgende informasjon:

 • Søkers navn og forretningsadresse 
 • Begrunnelse for hvorfor prøveuttak er nødvendig for å vurdere forekomstens drivverdighet
 • Informasjon om undersøkelsesområdet (geografisk)
 • Beskrivelse av forekomsten
 • Om uttaket skal skje over eller under jord
 • Hvordan uttaket skal gjennomføres, herunder metode for uttaket
 • Uttakets planlagte størrelse
 • Opplysninger om varigheten på prøveuttaket
 • Opplysninger om hvordan sikringsplikten og oppryddingsplikten er tenkt ivaretatt
 • En vurdering av økonomisk sikkerhetsstillelse, herunder om form for og størrelse på sikkerheten
 • Opplysninger om mulige negative virkninger for miljøet, omgivelsene, grunneier og brukere av eiendommen
 • Søker skal i rimelig utstrekning fremskaffe opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som skal undersøkes/der prøveuttak skal skje

I tillegg må søknaden inneholde følgende kart:

 • Et oversiktskart i målestokk 1:50 000 som viser lokaliseringen av prøveuttaksområdet
 • Horisontalkart i målestokk 1:2000 eller bedre, med tilhørende snitt som viser hvordan området ser ut før prøveuttaket starter opp og hvordan området vil se ut ved avslutning. Kartene skal være basert på digitalt kartgrunnlag. Snittene må være i samme målestokk som horisontalkartene. Uttaksgrenser og sikringstiltak påføres både kart og snitt

Hvis Sametinget eller grunneier er imot at søknaden innvilges, oversendes søknaden med alle høringsuttalelser til Nærings- og fiskeridepartementet for avgjørelse.

Se mer informasjon om varslingsplikt ved undersøkelsesarbeider, herunder prøveuttak i Finnmark – statens mineraler (mineralloven § 17) her.