Søknad om tillatelse til prøveuttak

Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneier og statens mineraler. Den som søker om tillatelse til prøveuttak må ha undersøkelsesrett for området.

For grunneiers mineraler kreves det at avtalen om undersøkelsesrett omfatter rett til prøveuttak av mineralene.

Tillatelse til prøveuttak gis innenfor undersøkelsesområdet og for maksimalt 2000 m3 masse (totalt uttak). Dersom særlige grunner foreligger, kan DMF gi tillatelse til å ta ut mer enn 2000 m3.

Undersøker må også sørge for å ha nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og eventuelt andre lover.

Søknad til DMF om tillatelse til prøveuttak skal inneholde:

  • Søkers navn (foretak eller person)
  • Søkers adresse (forretningsadresse)
  • Informasjon om undersøkelsesområde (geografisk)
  • Beskrivelse av forekomsten
  • Begrunnelse for at prøveuttak er nødvendig
  • Metode for uttaket

Når en tillatelse til prøveuttak er gitt, skal undersøker varsle DMF senest 3 uker før arbeidene starter.