Varsel om undersøkelsesarbeid

Undersøker har varslingsplikt før undersøkelsesarbeid igangsettes.

Rettighetshaver er pliktig til å varsle før undersøkelsesarbeid igangsettes. Det vil si at undersøker skriftlig skal varsle DMF, grunneieren og brukeren av grunnen om undersøkelsesarbeid minst tre uker før arbeidene igangsettes, jf. mineralloven § 18. DMF varsler kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen.

Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også sende varsel om undersøkelsesarbeid.

Varselet til DMF skal inneholde:

Vi gjør oppmerksom på at en undersøkelsesrett i Finnmark ikke gir rett til å foreta undersøkelsesarbeider før DMF har gitt særskilt tillatelse til dette. For Finnmark må derfor særskilt tillatelse være gitt før varsel kan sendes. Ta kontakt for mer informasjon.

I Finnmark skal undersøker i tillegg skriftlig varsle Sametinget, fylkesmannen, og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. reindriftsloven § 51, varsles muntlig.