Varsel om undersøkelsesarbeid

Rettighetshaver har varslingsplikt før undersøkelsesarbeid igangsettes.

Rettighetshaver er pliktig til å varsle før undersøkelsesarbeid igangsettes. Det vil si at rettighetshaver skriftlig skal varsle DMF, grunneieren og brukeren av grunnen om undersøkelsesarbeid minst tre uker før arbeidene igangsettes, jf. mineralloven § 18. DMF varsler kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen.

Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også sende varsel om undersøkelsesarbeid. Ta kontakt for mer informasjon.

Varselet til DMF skal inneholde:

Viktig informasjon

DMF vurderer om varselet er i samsvar med kravene i mineralloven § 18 tredje ledd. Hvis varselet ikke tilfredsstiller kravene, vil DMF etterspørre mer informasjon fra rettighetshaver.

Dersom Direktoratet krever at rettighetshaver fremlegger ytterligere opplysninger, vil treukersfristen ikke begynne å løpe før varselet er fullstendig.

Vi gjør oppmerksom på at en undersøkelsesrett i Finnmark ikke gir rett til å foreta undersøkelsesarbeider før DMF har gitt særskilt tillatelse til dette.

For Finnmark må derfor særskilt tillatelse være gitt før varsel kan sendes.

I Finnmark skal rettighetshaver i tillegg skriftlig varsle Sametinget, fylkesmannen, og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. reindriftsloven § 51, varsles muntlig.