Varsel om undersøkelsesarbeid

Undersøker har varslingsplikt før arbeid igangsettes.

Det vil si at undersøker skriftlig skal varsle DMF, grunneieren og brukeren av grunnen om undersøkelsene minst tre uker før arbeidene igangsettes, jf. mineralloven § 18. DMF varsler kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen.

Melding skal inneholde

  • Informasjon om undersøker

  • Plan for arbeidene og for atkomsten til og i undersøkelsesområdet

  • Tid for oppstart og varighet for arbeidene

  • Berørte interesser

  • Redegjørelse for mulige skader som kan oppstå og tiltak som skal settes i verk for å hindre slike skader

I Finnmark skal undersøker i tillegg skriftlig varsle Sametinget, fylkesmannen, og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. reindriftsloven § 51, varsles muntlig.