Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er fagorgan og sektormyndighet for mineralressurser og mineralvirksomhet. Direktoratet ligger under Nærings- og fiskeridepartementet.

Samfunnsoppdraget vårt:

DMF skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler i Norge. DMF skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet.

Direktoratet driver ressursforvaltning på et overordnet systemnivå gjennom myndighet, plikter og oppgaver innenfor ulikt lovverk. Virkefeltet strekker seg fra deltakelse i arealplanlegging gjennom både veiledning og rollen som  innsigelsesmyndighet, via tildeling av rettigheter til undersøkelser og utvinning av statens mineraler, konsesjonsbehandling for driftskonsesjoner, tilsyn med drift samt etterdrift og sikring.

DMF har også en faglig rolle, for eksempel gjennom utarbeidelse av veiledere og generell informasjon, foredrag og webinarer, utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og statistikk basert på egne data og annen tilgjengelig data, digitalisering og karttjenester - i tillegg til å gi uttalelser i vernesaker.

Eksempel på oppgaver knyttet til mineralloven

 • tildeling av undersøkelses- og utvinningsrett for statens mineraler
 • behandle søknader om prøveuttak både for grunneiers og statens mineraler
 • behandle søknader om ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke forekomster av grunneiers og statens mineraler
 • behandle søknader om driftskonsesjon og godkjenne driftsplaner
 • føre tilsyn med at undersøkelser og uttak av mineralske ressurser gjennomføres forsvarlig og i tråd med godkjente planer, samt påse at sikrings- og oppryddingsplikten blir oppfylt


Eksempel på oppgaver etter plan- og bygningsloven

DMFs rolle som sektormyndighet og fagetat innebærer blant annet å være høringsinstans til areal- og samfunnsplanlegging. Denne rollen er forankret i hovedinstruksen punkt 2.2: «DMFs aktiviteter ivaretar mineralressurser og mineralvirksomhet i offentlig planbehandling.».

Det betyr at DMF skal bidra til at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og utbyggingssammenheng. En viktig oppgave er å hindre nedbygging eller annen båndlegging av viktige mineralressurser. Som berørt myndighet er DMF innsigelsesmyndighet i plansaker etter plan- og bygningsloven.

Utøvelsen av rollen som «berørt myndighet» gjøres gjennom

 • høringsuttalelser,
 • deltakelse i planforum,
 • fremme av innsigelser og annen dialog med planmyndighetene

Eksempel på oppgaver knyttet til Bergverksordningen for Svalbard

 • tildeling av søkeseddel
 • registrering av anmeldelse av funnpunkt
 • tildeling av utmål og kontroll med disse
 • tilsyn med og kontroll av drift og gruveåpninger