Undersøkelsesarbeider - Finnmark

I Finnmark gir ikke undersøkelses- eller utvinningsretten rett til å foreta undersøkelser før DMF har gitt særskilt tillatelse til dette, jf. mineralloven §§ 17 og 30. Det må derfor sendes søknad om undersøkelsesarbeider i områder med undersøkelsesrett eller utvinningsrett.

Søknaden skal innehold

  • Henvisning til undersøkelses- eller utvinningsrett

  • Beskrivelse av aktiviteten

  • Beskrivelse av direkte berørte samiske interesser, blant annet kultur, reindrift, næringsutøvelse og samfunnsliv

  • Tidsrom for arbeidene

  • Adkomst til forekomsten