Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

I Finnmark gir ikke en undersøkelsesrett etter mineralloven § 13 rett til å foreta undersøkelsesarbeid før DMF har gitt «særskilt tillatelse» til dette. En undersøkelsesrett etter § 13 er alene ikke tilstrekkelig for å kunne igangsette undersøkelsesarbeider.

En søknad om særskilt tillatelse skal inneholde

  • opplysninger om direkte berørte samiske interesser i området som skal undersøkes.

DMF sender søknaden på høring.

  • Hvis Sametinget eller grunneier er imot at søknaden innvilges, oversendes søknaden med alle høringsuttalelser til Nærings- og fiskeridepartementet for avgjørelse. DMF kan verken innvilge eller avslå søknaden i slike tilfeller.

Varslingsplikt ved undersøkelsesarbeider, herunder prøveuttak i Finnmark – statens mineraler (mineralloven § 17)

Undersøker er varslingspliktig etter § 18, som innebærer skriftlig varsel til Direktoratet for mineralforvaltning, grunneieren og brukeren av grunnen om undersøkelsene minst to måneder før arbeidene igangsettes.

I Finnmark skal undersøker i tillegg skriftlig varsle Sametinget, statsforvalter, og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. reindriftsloven § 51, varsles muntlig.

Mer om varslets innhold finner du i høyre meny.