DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet på statens mineraler. DMF skal også gjennomføre tiltak for å redusere miljøkonsekvenser av slik virksomhet på hjemfalte eiendommer som NFD har ansvar for. DMF gjennomfører sikrings- og miljøtiltak på vegne av Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD). Oppgavene er delegert til DMF ved fullmakt.

Sikring

Det følger av mineralloven at det er tiltakshaver som skal sørge for tilstrekkelige sikringstiltak både under og etter mineralvirksomhet. DMFs rolle som lovforvalter er å påse at denne sikringsplikten etterleves.

DMF skal i tillegg sørge for forsvarlig sikring etter nedlagt drift på statens mineraler ved bergverk som er hjemfalt til staten ved NFD. Ved ikke hjemfalte bergverk der driften er avviklet, er det i utgangspunktet driveren av utvinningsvirksomheten som er ansvarlig for forsvarlig sikring. Dersom driveren ikke lenger eksisterer, må det i hvert enkelt tilfelle gjøres en konkret vurdering av sikringsbehovet, og av hvem som med rimelighet kan forventes å bidra til gjennomføring sikring.

Redusere miljøkonsekvenser av tidligere mineralvirksomhet

DMF gjennomfører miljøtiltak på vegne av NFD etter pålegg fra miljømyndighetene. Arbeidet omfatter blant annet kartlegging og undersøkelser av avrenning fra nedlagte gruveområder, samt kontroll og oppfølging av gjennomførte tiltak.

Sikring av farlige gruveåpninger


DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler. Gjennomføring av sikringsoppgaver ved ikke hjemfalte bergverk vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Til sammen har DMF sikret hundretalls gruveområder med flere tusen gruveåpninger. Se lenke i menyen til høyre. 

Miljøtiltak


På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjennomfører DMF tiltak for å redusere miljøkonsekvenser etter tidligere mineralvirksomhet i områder hvor NFD har et eier- eller forvalteransvar. Se lenke i menyen til høyre.