Slik bruker Troms og Finnmark byggeråstoff.


Opplysningene i DMFs Ressursregnskap har tidligere vært tilgjengelige på nasjonalt nivå gjennom vår årlige publikasjon Harde fakta om mineralnæringen. Dette er første gang det blir offentliggjort på kommunalt nivå for hele landet.

DMFs ressursregnskap inneholder foreløpig kun tall for uttak av jomfruelig masse som omfattes av mineralloven, og tar dermed ikke høyde for produksjon eller bruk av overskuddsmasser og resirkulerte masser fra bygg- og anleggsbransjen. Disse massene utgjør en vesentlig andel av byggeråstoffet som hentes ut, og vil være viktige ressurser for en bærekraftig bruk og forvaltning av Norges mineralressurser. Sammen med levetidsanalysen kan DMFs ressursregnskap tilrettelegge for økt kunnskap om næringen for byggeråstoff, bidra til bedre regional ressursutnyttelse og legge til rette for gode beslutninger i lokalt planarbeid.

Ressursregnskap for knust fjell

Ressursregnskap for sand og grus