Mineralstatistikk

Mineralressurser i Norge publiseres hvert år i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU).

DMF og NGU har sammenstilt oversikten over mineralproduksjonen i Norge på basis av årlig driftsrapportering til DMF. Oversikten over produsentene genereres med utgangspunkt i DMFs register over virksomheter som faller inn under mineralloven, data fra NGUs Grus- Pukk- og Steintippdatabase og årlig tilbakemelding fra kommuner og industri.

Det er først og fremst produksjon, omsetning og sysselsetting det innhentes informasjon om. Driftsrapporten som er grunnlaget for informasjon om driften og det statistiske materialet for året 2014, er hjemlet i mineralloven. Større uttak i forbindelse med anleggsvirksomhet som ikke omfattes av mineralloven er i størst mulig grad inkludert i statistikken. For grus og pukk innhentes det også data om bl.a. CE-merking, bruk og transport som benyttes i Norsk Bergindustris EU - statistikk.

Nedenfor er alle utgivelser fra og med 2006 tilgjengelig.