Mineralnæringen

Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.

Mineraler er bestanddeler i produkter som mennesker i et moderne samfunn er avhengige av. Mobiltelefoner, fasadebelegning, maling, veier, sement, betong og papir er bare noen eksempler. I gjennomsnitt forbruker hver person i Norge ca 13 tonn norske mineralske råstoffer per år.

Med variert geologi har Norge stort potensial for mineralproduksjon. Mineralnæringen er en betydelig industri og bidrar til stor verdiskaping med store ringvirkninger i distriktene. Alle norske kommuner har et eller flere uttak. Totalt omsetter norsk mineralnæring nær 100 millioner tonn mineralske råstoffer (ca 13 milliarder kroner pr år) og 50-60 % av omsetningen utgjør eksport.

Mineralske ressurser er ikke-fornybare og må derfor forvaltes på en bærekraftig måte.

I samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU) utgir DMF en årlig mineralstatistikk "Mineralressurser i Norge", hvor det presenteres mer informasjon og faktatall om mineralnæringen i Norge. Statistikken er basert på bedriftenes egne produksjons- og salgstall, ved årlig driftsrapportering til DMF.