333 år med gruvedrift ved Løkken gruver har medført behov for miljøtiltak for å begrense miljøkonsekvenser i form av avrenning av vann med lav pH og høyt innhold av metaller. Det utføres nå tiltak for å redusere forurensningen og oppfylle de miljømål som Miljødirektoratet har satt for Løkken gruver.
 

Forurensing

Avrenningen kommer både fra selve gruvesystemet, men også fra masser som er deponert fra den tidligere gruvedriften i området, såkalt veltemateriale som er lagt opp i gruvevelter. Massene består i tillegg til "rent gråberg", av svovelkis og metaller, i hovedsak kobber og sink. Slike deponier for veltemateriale er lagt opp både i dalsiden ned mot Løkken sentrum, rundt Fagerlivatnet samt mellom Bjørnlivatnet og Fagerlivatnet. Veltematerialet er også benyttet til oppbygging av en del veisystemer på Løkken.

Avrenningen, som har ført med seg metaller til elver og innsjøer, kan være skadelig for vannlevende dyr og planter. 
 

Miljømål

Miljødirektoratet har satt følgende miljømål for Løkken gruver:

  1. Konsentrasjonen av kobber i Orkla, ved Vormstad, skal ikke overstige 10 µg/l.
  2. Konsentrasjonen av kobber i Raubekken, ved inntak kraftstasjonen, skal ikke overskride 175 µg/l. 
  3. Tilførsel fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet skal opphøre.
     

Overvåking

For å kunne vurdere om miljømålene er oppfylt, utføres det overvåking av metallkonsentrasjoner i innsjøer, bekker og elver. Overvåkingsresultatene fra Orkla og Raubekken tyder på et stabilt avtagende nivå i metallkonsentrasjoner i perioden etter nedleggelsen av gruvedrifta i 1987 fram til i dag. Denne trenden er trolig et resultat av langtidseffekten av opphør av utslipp fra drifta, kombinert med forurensningsreduserende tiltak og naturlige prosesser.
 

Gjennomførte tiltak

I tre tiår er mye gjort for å bedre forholdene, og følgende gjennomførte tiltak er sentrale bidrag til å etter hvert oppnå miljømålene:

  • Tildekking av veltemasser i dalsida ved Løkken verk med tettende materialer for å redusere infiltrasjon av nedbør og dermed redusere avrenning.
  • Etablering av grøftesystem for bortledning av rent vann og oppsamling av surt og metallholdig vann ved veltemassene i dalsida ved Løkken verk. Det oppsamlede vannet pumpes inn i gruvesystemet, for så å pumpes opp i Wallenberg sjakt. 
  • Etablering av nøytraliseringsanlegg ved Fagerlivatnet for vann som pumpes opp i Wallenberg sjakt. Vann som pumpes fra Wallenberg sjakt har en pH på i overkant av 4 og inneholder betydelige mengder oppløste metaller. Etter nøytraliseringsprosessen med lesket kalk og luft, økes pH opp mot 7-8 og metaller felles ut sammen med kalk og danner et metallholdig slam som pumpes ut i Fagerlivatnet.