Forslag til struktur på sluttrapport - undersøkelser

Sluttrapporteringen skal leveres i digitalisert form. Rapporteringen skal være tilstrekkelig detaljert til at Direktoratet for mineralforvaltning kan foreta en selvstendig vurdering av materialet. Digital løsning for administrering av rettigheter er tilgjengelig via Min side. Her kan du også levere rapport etter undersøkelser.

FORSLAG TIL STRUKTUR PÅ SLUTTRAPPORTEN

Noen av punktene strekker seg ut over rapporteringsplikten i § 1-4 og er valgfritt å inkludere i rapporten. Disse er merket med (*)

1. RETTIGHETSHAVER OG RETTIGHETSINFORMASJON

 • Oppgi rettighetshaver og hvilke bergrettigheter rapporten omhandler.
 • Dersom man ønsker kan man oppgi bedriftsinformasjon og hvilken kompetanse undersøkeren innehar (*)

2. HISTORIKK (*)
Dersom det er relevant for konklusjonen, bør det oppgis historisk bakgrunn - beskrivelse av tidligere arbeid, utvinning, uttak, drift (tidsperiode, tonnasje, malm, produkt, gjenværende potensiale etc.).

3. REGIONALGEOLOGI (*)
Dersom det er relevant for konklusjonen, bør det gis en regionalgeologisk innføring til området.

4. OVERSIKT OVER MÅLEDATA OG PRØVEMATERIALE
Det skal listes hvilke typer undersøkelser som er gjennomført og hvilke måledata og prøvemateriale som er innsamlet. Det skal gis et oversiktskart over undersøkte områder som skal vise områdenes geologi, røskinger, borhullslokasjoner, stikningsnett for geofysiske undersøkelser og annen relevant informasjon. Oversiktskart i høyoppløselig format skal vedlegges.

Borelokasjoner, geofysiske og geokjemiske målinger o.l. listes med koordinater i tabellform.

Det skal leveres koordinatfestet borlogg med tilhørende analyser og prøvebeskrivelser, og profiler som koordinatfester borhullene.

I tillegg listes eventuelle andre datatyper som er benyttet i evalueringen (kartlegging, dataprosessering, modellering, analyser o.l.).

DMF kan bestemme at et representativt utvalg av prøvemateriale og borkjerneprøver skal leveres. Rettighetshaver bør komme med et forslag til utvalget.

Store filer, som f.eks. digitale måledata kan leveres via Dropsone (se vår hjemmeside dirmin.no). Det må tydelig fremgå at de er knyttet til sluttrapportering og navngis deretter. Det skal inngå et informasjonsskriv som inneholder all informasjon som er nødvendig for å kunne nyttiggjøre seg filene (type data, UTM-sone, filformat osv.).

5. RESULTAT AV ARBEID OG STUDIER, INKLUDERT RESSURSANALYSE OG TEKNISK VURDERING
Det skal gis begrunnede konklusjoner på grunnlag av undersøkelsesmaterialet, herunder resultatene av eventuelle oppredningsforsøk, prosessforsøk mv. Rapporten skal redegjøre for de funn som er gjort og hovedtrekkene i de vurderingene som er gjort på basis av funnene.

6. BEGRUNNELSE FOR OPPGIVELSE OG MULIG VIDERE UTVIKLING (*)
Det kan gis en begrunnelse for hvorfor rettigheten fristilles uten at det er søkt om utvinningsrett. Rapporten kan også beskrive om det er mulig, og i så fall hva som er nødvendig for at ressursen skal kunne modnes opp til utvinning.

Det bør fokuseres på forhold som er kritiske for prospektiviteten i området og for evaluering av denne. Det kan f.eks. være:

 • Beregning av prospektivitet.
 • Begrunnelse for valg av parametere. Det bør refereres til relevante analogier.
 • Hvilke utvinningsmetoder som er vurdert.

REFERANSELISTE/VEDLEGG (*)
Rapporter o.l. som er offentlig digitalt tilgjengelig kan det refereres til. Det bør da oppgis kildehenvisning i teksten og rapporten bør listes i referanselisten.

Det kan angis og listes i referanselisten dersom det er brukt data som rettighetshaver har ervervet fra andre.

Kart, figurer og tabeller

KART OG FIGURER

Alle kart skal leveres i lesbart og høyoppløselig format og skal inneholde opplysninger som er nødvendige for å kunne tyde dem:

 • Omriss av bergrettighetene (undersøkelsesretter, utvinningsretter). På profiler angis yttergrensene for bergrettighetene og dybde (m).
 • Skala og/eller målestokk
 • Retningsangivelse
 • Tegnforklaring og/eller fargestolpe

Følgende kart og figurer skal legges ved:

 • Topografisk oversiktskart med koordinater, omriss av bergrettighetene og posisjon for profiler
 • Oversiktskart som viser en sammenstilling av alle utførte undersøkelsesarbeider (røskinger, diamantborhull etc.).
 • Kart for hver undersøkelsesmetode med posisjon for prøvepunkter (røskinger, boringer, geokjemiske prøver osv.), stikningsnett for geofysiske undersøkelser etc.
 • Geologiske kart. På geologiske kart skal det inngå en tegnforklaring hvor det fremgår relevant informasjon, inkl. en oversikt over bergartene.
 • Kryssende profiler som koordinatfester eventuelle borhull. På profilene skal dyp og lengde angis.
 • Geofysiske kart og stikningsnett.
 • Eventuelle andre attributtkart som er relevante/tilgjengelige (f.eks. geokjemiske anomalikart)
 • Annen dokumentasjon, kart og figurer kan inkluderes dersom det er relevant for evalueringen.

TABELLER

 • Koordinatfestet borlogg med tilhørende analyser og prøvebeskrivelser (inkl. borediameter, assay (retning og vinkel) og lengde).
 • Geokjemisk analyse (prøvepunkt med koordinater der det er relevant). Tilsvarende for eventuelle stein- og jordprøver o.l. Beskriv prøvetakingsmetode, samt antall og mengde prøvemateriale.
 • Prospektivitet/ressursanslag med spredning (forventningsverdi).