Utvinningsrett til statens mineraler

Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet har enerett til å søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.

For å kunne få utvinningsrett må søkeren kunne dokumentere å ha funnet en drivverdig forekomst av statens mineraler. Med drivverdig menes at den som driver ut forekomsten må gjøre dette med et økonomisk overskudd. Det er ikke et absolutt krav at forekomsten må være drivverdig pr. dato.  Det kan gis utvinningsrett dersom søkeren sannsynliggjør at utviklingen på mineralmarkedene innenfor en kortere tidshorisont gjør at forekomsten vil bli drivverdig.

For å sannsynliggjøre drivverdighet må forekomstens utstrekning, geometri, gehalt, avbygging (tilgjengelighet) og oppredbarhet dokumenteres.  DMF krever vanligvis dokumentasjon med kjerneboringer og oppredningsforsøk.

Utvinningsområdet skal ikke være større enn at det dekker forekomsten. Området fastsettes av DMF.  Det skal ikke ha flere enn 4 hjørnepunkter og trenger ikke å gå parallelt med UTM-systemet. Utvinningsområdet kan ikke være større enn 1 km2. En forekomst kan dekkes av flere utvinningsretter.

For inngrep i grunnen gjelder samme regler som for undersøkelser. Utvinningsretten gir ikke i seg selv rett til å starte drift på en mineralsk forekomst. For å kunne starte regulær drift på en forekomst kreves en rekke tillatelser etter blant annet plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven.

Ved tildeling av utvinningsrett, sender DMF utvinningsretten til tinglysing.

Utvinningsrettens varighet

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,
  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,
  • forlenget frist etter § 34 er utløpt, eller
  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt

Ekspropriasjon

Dersom grunneier ikke aksepterer inngrep som kan gi skade av vesentlig betydning, kan det gis ekspropriasjonstillatelser etter mineralloven § 38. Dette gjelder både for innehaver av undersøkelsestillatelse og for innehaver av utvinningstillatelse. Det gjelder bare dersom fordelen for den som søker om ekspropriasjon og samfunnet er klart større enn den ulempen som inngrepet medfører for grunneier.

Hva er en utvinningsrett?

En utvinningsrett gir rett til utvinning av alle statens mineraler i utvinningsområdet. Grunneiers mineraler kan brytes så langt det er nødvendig for å utvinne statens mineraler. For å få utvinningsrett må det foreligge en undersøkelsesrett i samme navn og med første prioritet i samme område.

En utvinningsrett gir ikke rett til drift på forekomsten, men gir rett til å søke driftskonsesjon.