Overdragelse av rettigheter til statens mineraler

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35. Overdragelse av mer enn 50 % av aksjene i et selskap, som innehar rettigheter til statens mineraler, likestilles med overdragelse av rettigheten i seg selv.

Begrensningen mot å ha mer enn en rettighet til ett og samme område, gjelder tilsvarende for overdragelse av rettigheter.  Det vil si at en som allerede har en rettighet i et område, ikke kan kjøpe seg en annen rettighet i samme område.

En overdragelse av en undersøkelsesretter eller en utvinningsretter skal godkjennes av DMF. Søknad om overdragelsen skal oversendes DMF uten ugrunnet opphold, etter at avtale om overdragelse er inngått.