Gebyrer - undersøkelsesrett

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2. Det skal ha form av en rettvinklet firkant hvor sidene er parallelle med hovedaksesystemet UTM i kartdatum EUREF89 i målestokk 1:50000.

Den lengste siden kan ikke være lenger enn 10 km og ingen side kan være kortere enn 1 km. Dette betyr at et undersøkelsesområde ikke kan være mindre enn 1 km2.

Det er ingen begrensinger i antallet undersøkelsesområder man kan søke om.

En undersøkelsesrett opphører når 7 år er gått fra den dagen den ble utferdiget, eller når forlenget frist som kan gis etter lovens § 23, er utløpt.

Mineralloven har innført en karantenebestemmelse. Denne innebærer at man ikke kan få ny undersøkelsesrett i samme undersøkelsesområde før det er gått 1 år etter at undersøkelsesretten opphørte.

Søknad om undersøkelsesrett er belagt med gebyr. Det koster kr 1000,- pr. område. Gebyr gjelder som årsavgift for det året undersøkelsesretten tildeles.

For å beholde undersøkelsesretten skal det for hver påbegynt 10 000 m2 betales årsavgift til staten.

  • for det andre og tredje kalenderåret:      kr 10
  • for det fjerde og femte kalenderåret:      kr 30
  • for det sjette og sjuende kalenderåret:    kr 50

Ved forlengelse av undersøkelsesretten, jf. § 23, skal det betales kr 50 for hver påbegynt 10 000 m2.

For mutinger gitt etter bergverksloven beregnes alder for mutingen med utgangspunkt i datoen da mutingen ble utstedt. Mutingsbrev etter bergverksloven gir fra 01.01.2010 samme rett som undersøkelsesrett etter mineralloven og med samme prioritet som mutingsbrevet hadde etter bergverksloven.

For å beholde mutingsrett skal det for hver påbegynt 10 000 m2 betales årsavgift på kr 50 til staten.