Leting i tidligere Finnmark fylke?

Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?

Ved leting i tidligere Finnmark fylke (§ 10 i mineralloven) skal leter i tillegg skriftlig varsle Sametinget, Finnmarkseiendommen som grunneier, statsforvalteren (tidligere: fylkesmannen) og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene varsles muntlig. Varsling skal skje så tidlig som mulig og senest to uker før leting startes.