Hva er gull og gullvasking?

Hva er gull og gullvasking?

Gull er et metall med en tetthet på 19,3 g/cm3. Mineralloven skiller mellom statens mineraler (tetthet høyere enn 5 cm3), og grunneiers mineraler. Gull i fast fjell er definert som statens mineral, mens alluvialt gull regnes som grunneiers mineral. Alluvialt gull er gull som opptrer i løs sand og grus avsatt i en elv (ført til stedet med vann).

Gullvasking er bruk av enkle håndholdte verktøy og vaskepanne i bekker og elver for å vaske små mengder med grus. Gullvasking foregår innenfor i mineralloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-101).

Leteretten innebærer at enhver kan lete på fremmed grunn. Du trenger derfor ikke å sende inn søknad til DMF for å vaske gull, men grunneier og bruker av grunnen må varsles i forveien (se § 10 i mineralloven).

Den frie leteretten omfatter kun arbeider i grunnens overflate som er nødvendige for å påvise mineralske forekomster. Inngrep som kan medføre skade av betydning, kan ikke foretas uten samtykke fra grunneier og bruker av grunnen.

Leteretten inkluderer ikke bruk av større maskineri som kan medføre endringer av vannførselen i vassdraget.