Undersøkelsesrett - søknad

Undersøkelsesrett til statens mineraler tildeles etter søknad til DMF.

Søknad om undersøkelsesrett gjøres via Min Side. I Min side kan du også gjøre annen administrering av ditt foretaks rettigheter, f.eks. beregne årsavgift.

Undersøkelsesrett til statens mineraler kan bare tildeles foretak som er registrert i Foretaksregisteret, jf. § 13 annet ledd.

Ifølge mineralloven kan du som søker få avslag på søknad om undersøkelsesrett dersom:

  • du har en utvinningsrett i samme område (jf. § 13).
  • det er mindre enn ett år siden du hadde en bergrettighet med beste prioritet i det omsøkte området (jf. § 24).
  • personer eller selskaper som tidligere har hatt en bergrettighet på det omsøkte området kan likestilles med deg som søker (jf. § 27).

Vi gjør oppmerksom på at det skal sendes skriftlig varsel til DMF 2 måneder før undersøkelsesarbeid igangsettes. Før undersøkelsesarbeid i Finnmark kreves særskilt tillatelse fra DMF.