Overdragelse - driftskonsesjon

Søknadsskjema for overdragelse

Endringer i mineralloven trådte i kraft 1. juli 2021. Blant endringene er innføring av ny § 45 a, som åpner for å overdra driftskonsesjon etter søknad. Søknadsskjemaet for overdragelse av driftskonsesjon finner du her:

Søknad om overdragelse av driftskonsesjon (PDF).

Søknadsskjemaet inneholder informasjon om hvilke opplysninger vi trenger for å behandle søknaden. 

§ 45 a. Overdragelse av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning kan etter søknad godkjenne en avtale om overdragelse av driftskonsesjon dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)           overdrageren av driftskonsesjonen har, i henhold til årlig driftsrapportering etter § 46, foretatt uttak i konsesjonsområdet det siste året før søknaden om overdragelse mottas.
b)           overtageren oppfyller kravene til driftskonsesjon i § 43.
c)           overdrageren har ikke uoppfylte pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning vedtatt i medhold av kapittel 12 i denne loven.
d)          overtageren kan dokumentere utvinningsrett til forekomsten senest på det tidspunktet overdragelsen av driftskonsesjonen godkjennes.

Avtalen om overdragelse av driftskonsesjonen og avtalen om utvinningsrett skal være vedlagt søknaden.

Ved overdragelse av driftskonsesjon trer overtageren inn i alle overdragerens rettigheter og plikter etter denne loven og vedtaket om driftskonsesjon. Dette gjelder også for tidligere arbeider som er utført eller manglende utført av overdrageren. Privatrettslige avtaler mellom overdrageren og overtageren innskrenker ikke overtagerens plikter etter denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven.

Departementet kan gi forskrift om innholdet i søknader om overdragelse av driftskonsesjon.