1288 resultater
Tulips-alttag
06.02.2015
Frist for innsendelse av driftsrapporten: 13. mars 2015.
16.02.2015
Sitemapet innholder en oversikt over alt innhold på siden.
11.03.2015
Test av seksjon med beskrivelse.
11.03.2015
Seksjonen for informasjon har en beskrivelse her.
20.03.2015
Ingress is here
25.03.2015
Med hjemmel i minerallovens kapittel 11 skal DMF føre tilsyn med at undersøkelser og drift foregår på bergfaglig forsvarlig måte.
25.03.2015
DMFs hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontor på Svalbard som er bemannet deler av året.
25.03.2015
DMF gjennomfører sikringstiltak ved hjemfalte bergverk etter nedlagt drift på statens mineraler.
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
26.03.2015
Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.
27.03.2015

Dette er en samleside som skal inkludere test-blokken vi akkurat opprettet.

27.03.2015
Målet med utdanningen er å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
31.03.2015

Fri leterett

Enhver kan lete etter grunneiers mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning.

Sider