1285 resultater
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
19.04.2015
Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?
24.04.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar bergverksordninga for Svalbard, som blei gitt ved kongeleg resolusjon av 7. august 1925.
24.04.2015
Alle uttak skal ha en bergteknisk ansvarlig, jf. forskrift til mineralloven § 3-1.
24.04.2015

Her finner du en oversikt over kurs som kommer eller har vært.

24.04.2015

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål:

04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.
06.05.2015

Her vises de mest sentrale lover og forskrifter som legger føringer for mineralvirksomhet på Svalbard.

07.05.2015
Alle personar eller selskap som vil drive prospektering på Svalbard, må ha søkjesetel.
07.05.2015
Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til Direktoratet for mineralforvaltning med Berg
07.05.2015
Ved tildeling av utmål får ein rett til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet.
07.05.2015
For kvart utmål må det i løpet av ein femårsperiode utførast 1500 dagsverk.
07.05.2015
Større undersøkingsarbeid krev ofte løyve etter svalbardmiljølova. Oppstart av drift krev alltid løyve etter svalbardmiljølova. Begge desse søknadene skal gå til Sysselmeisteren.
07.05.2015
Nedenfor vises oversikt over og mer informasjon om søknader, tillatelser og rapportering som gjelder for mineralvirksomhet på Svalbard.
08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
08.05.2015
DMF forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven).

Sider