1200 resultater
06.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

09.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmes

11.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 for utt

22.08.2022
- Potensialet i norsk mineralnæring kommer til syne.
26.03.2015
Mineralnæringen omfatter virksomheter som leter, tar ut og bearbeider mineraler og bergarter fra fast fjell og løsmasser.
13.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dokkedale

16.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Ho

06.01.2023

 

23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

05.07.2019
Vil du bidra til å forvalte Norges mineralressurser?
23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
20.01.2023
Nå blir det enklere å finne frem til kunnskapen du trenger om mineralnæringen.
09.05.2019
Den som søker om undersøkelsesrett, utvinningsrett, prøveuttak, driftskonsesjon eller ekspropriasjon må betale behandlingsgebyr til DMF. Gebyr skal være betalt før DMF behandler søknaden.
23.01.2023

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solberg I

11.02.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
16.11.2016
Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. I særlige tilfeller kan DMF også kreve driftsplan for meldepliktige uttak.
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.

Sider