188 resultater
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
23.06.2015
Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.
06.04.2015
Ved uttak av mineralske ressurser, skal driver rapportere årlig til DMF.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
23.06.2015

Statens mineraler

28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
08.05.2015
DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet og gjennomføre tiltak for å redusere miljøkonsekvenser av slik virksomhet.
25.03.2015
DMF har ansvar for sikring etter nedlagt drift på statens mineraler i områder der staten har et eier-/forvalteransvar, eller har sikringsoppgaver på annet grunnlag.
16.04.2015
23.06.2015
Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.
25.03.2015
DMFs hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontor på Svalbard som er bemannet deler av året.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.
19.06.2015
Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene.
23.06.2015
Rettighetshaver har varslingsplikt før undersøkelsesarbeid igangsettes.
30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.

Sider