173 resultater
19.06.2015
Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene.
30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.
04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.
24.04.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar bergverksordninga for Svalbard, som blei gitt ved kongeleg resolusjon av 7. august 1925.
07.05.2015
Større undersøkingsarbeid krev ofte løyve etter svalbardmiljølova. Oppstart av drift krev alltid løyve etter svalbardmiljølova. Begge desse søknadene skal gå til Sysselmeisteren.
07.05.2015
For kvart utmål må det i løpet av ein femårsperiode utførast 1500 dagsverk.
07.05.2015
Ved tildeling av utmål får ein rett til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet.
07.05.2015
Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til Direktoratet for mineralforvaltning med Berg
07.05.2015
Alle personar eller selskap som vil drive prospektering på Svalbard, må ha søkjesetel.
08.05.2015
Her vises oversikter og kart for utmål og funnpunkt på Svalbard.
06.05.2015

Her vises de mest sentrale lover og forskrifter som legger føringer for mineralvirksomhet på Svalbard.

07.05.2015
Nedenfor vises oversikt over og mer informasjon om søknader, tillatelser og rapportering som gjelder for mineralvirksomhet på Svalbard.
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

31.03.2015
1. juli 2017 blei ny forskrift om konsekvensutgreiingar sett i kraft.
06.04.2015
For tiltak som blir behandla etter ulike sektorlover, er det nødvendig å vurdere om tiltaka rører ved viktige mineralressursar, slik at ein kan unngå nedbygging eller anna bandlegging av ressursane.
31.03.2015
Norge har betydelege mineralressursar og DMF sin primære oppgåve er å arbeide for at desse blir forvalta og utnytta til det beste for samfunnet.
31.03.2015
Samfunnet har behov for store mengder mineralske råstoff for å fungere. Det meste av dette blir teke ut frå fast fjell.

Sider