23 resultater
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
29.05.2015
Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF.
29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

19.06.2015
Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene.
23.06.2015

Statens mineraler

23.06.2015

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget.

23.06.2015

Utvinningsretten opphører når:

23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

Sider