20 resultater
04.05.2015
Drift på mineralske ressurser skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte.
06.05.2015

Her vises de mest sentrale lover og forskrifter som legger føringer for mineralvirksomhet på Svalbard.

07.05.2015
Alle personar eller selskap som vil drive prospektering på Svalbard, må ha søkjesetel.
07.05.2015
Melding om funnpunkt for kol, petroleum, mineral og bergartar som blir vunne ut gjennom bergverksdrift etter bergverksordninga for Svalbard, må sendast til Direktoratet for mineralforvaltning med Berg
07.05.2015
Ved tildeling av utmål får ein rett til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet.
07.05.2015
For kvart utmål må det i løpet av ein femårsperiode utførast 1500 dagsverk.
07.05.2015
Større undersøkingsarbeid krev ofte løyve etter svalbardmiljølova. Oppstart av drift krev alltid løyve etter svalbardmiljølova. Begge desse søknadene skal gå til Sysselmeisteren.
07.05.2015
Nedenfor vises oversikt over og mer informasjon om søknader, tillatelser og rapportering som gjelder for mineralvirksomhet på Svalbard.
08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
08.05.2015
DMF forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven).
08.05.2015
Her kan du sende filer som er for store for å sende per mail.
08.05.2015
DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet på statens mineraler.
08.05.2015
Her vises oversikter og kart for utmål og funnpunkt på Svalbard.
08.05.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har i henhold til mineralloven mottatt søknad om driftskonsesjon fra Frøseth AS f

25.05.2015

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Eidsnes næringsområde i Lindås kommun

25.05.2015

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Veset steinbrudd i Vefsn kommune.

26.05.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinni

28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
29.05.2015
Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF.
29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.